Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Yönetim kurulunca oluşturulan etik kurallar bütün şirket çalışanları tarafından benimsenmiş ve kurallara uyulması ile ilgili önlemler şirket tarafından alınmıştır.
 
Şirket yöneticileri ve çalışanları, şirket hakkındaki gizli ve kamuya açık olmayan bilgiyi kendileri veya başkaları lehine kullanamaz, şirket hakkında yalan, yanlış, yanıltıcı, mesnetsiz bilgi veremez, haber yayamaz ve yorum yapamazlar. Yöneticiler, şirket işleri ile ilgili olarak doğrudan veya dolaylı hediye kabul edemez ve haksız menfaat sağlayamazlar. Şirketin ticari sır niteliğinde olan bilgilerinde gizlilik esastır, açıklanamaz.
 
Şirketimiz, sosyal sorumluluklarına karşı duyarlıdır. Çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara uyulmaktadır.
 
Bu kurallar çerçevesinde şirketimiz yatırımlarını yenilenebilir enerji kaynaklarına yönlendirmiştir. Şirketimize ait yatırımların her biri birer çevre dostudur. Bu yüzden şirketimiz çevreyi kirletici, coğrafyanın doğal ve tarihi dokusuna zarar vermeyen doğal ve yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretmektedir. Şirketimiz doğal ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretmekle bir yandan çevre dostu olmak, bir yandan da ülkemiz kaynaklarının ekonomiye kazandırılması gibi bir misyonu da üstlenmektedir.
 
Şirketimiz aleyhine, kuruluşundan bugüne çevreye zarar verilmesi yüzünden hiçbir dava açılmamıştır. Şirketimizin yaptığı bütün yatırımlarında çevresel etki değerlendirme raporları mevcuttur.
 
Şirketimiz doğaya verdiği önem ve değerin sonucu olarak Ankara-Kızılcahamam’da 1.505 dekarlık ormanlık araziyi koruma altına almış ve bu arazide yüz binlerce ağaç dikmek ve bakımını üstlenmek suretiyle ormanları sürekli yok olan ülkemize değerli bir ormanı kazandırmıştır.
Sosyal Sorumluluk projelerimiz hakkında ,Yıllık Faaliyet Raporu’nun ilgili bölümlerinde ,yapılan çalışmalar ayrıntılı olarak yer almaktadır. 


BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKAMIZ


Şirketimiz sosyal sorumluluk kapsamında Esas Sözleşme, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve Şirketin Sosyal ve Kültürel amaç ve sorumlulukları çerçevesinde yapacağı bağış ve yardımlar için Esas Sözleşmesinin 12. Maddesinde gerekli düzenlemeleri yapmıştır. 

Bağış ve yardımlar her yıl Genel Kurul gündeminde görüşülmekte, yapılacak yardım ve bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenmektedir. 

Yapılacak bağışların üst sınırının Genel Kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, bağışların Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması şartıyla, sosyal amaçlar ve şirketin faaliyet konusuyla ilgili olarak, mevcut ve kurulacak olan dernek, vakıf, eğitim-öğretim kurumları ile diğer amaçlarla kurulmuş olan kurum ve kuruluşlara ve öğrenimine destek amacıyla kişilere destek, yardım ve bağışta bulunmak, vakıflara ve derneklere üye olmak şirketimizin sosyal sorumluluk ilkeleri olarak benimsemiştir.