Esas Sözleşme


Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil No:79297

AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ

ANA SÖZLEŞMESİ
 

KURULUŞ:                                                                                       

15.08.1990 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Memurluğu’nca  tescil edilmek, 20.08.1990 tarih ve 2591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmek suretiyle kurulmuştur.

Madde 1

Aşağıda adları, soyadları ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunun Anonim Şirketlerin ani surette kuruluşları hakkında hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Aydıner İnşaat Anonim Şirketi                                                T.C. UYRUKLU

Gaziosmanpaşa, Arjantin Caddesi Budak Sokak No: 2 ANKARA

Mehmet AYDINER                                                                     T.C. UYRUKLU

Gaziosmanpaşa, Gölgeli Sokak 32/2 – ANKARA                                             

Fatma Nirvana AYDINER                                                          T.C. UYRUKLU

Gaziosmanpaşa, Gölgeli Sokak 32/2 – ANKARA

Turhan AYDINER  Miras Ortaklığı                                           T.C. UYRUKLU

Tabakhane Mahallesi, temel Apt. No: 3 – BAFRA

Ömer Ali AYDINER                                                                    T.C. UYRUKLU

Gaziosmanpaşa, Gölgeli Sokak 32/2 – ANKARA

Turgut AYDINER                                                                        T.C. UYRUKLU

Karyağdı Sokak 26/9 Aşağı Ayrancı – ANKARA

ŞİRKETİN ÜNVANI

Madde 2

AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ’ dir.

AMAÇ VE KONUSU:

13.04.2020 tarihinde tescil edilerek,15.04.2020 tarih ve 10059 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmek suretiyle değiştirilen şekli

Madde 3

Şirketin amaç ve konusu aşağıda gösterilmiştir.

   Şirket elektrik enerjisi üretimi yapacak tesis kurmak ve işletmek, kiralamak üretilen elektrik enerjisini ve/veya kapasitesini müşterilere satmak amacıyla kurulmuştur.

   Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır.

 a) İcabında sorumluluk yüklendiği tesis ve işletme hizmetlerini yapmak, ya da diğer sermaye şirketlerine veya üçüncü şahıslara usulüne uygun sözleşmelerle yaptırmak,

 b) Gerektiğinde TETAŞ, TEİAŞ, TEDAŞ, EÜAŞ veya kendisine benzer nitelikteki diğer elektrik şirketleri ile enerji alışverişi yapmak,

 c) Her türlü kaynağı kullanarak elektrik enerjisi üretim tesisi yapımı, tesislerin tevsiatı, işletilmesi, enerji ticareti için her türlü araç, gereç ve malzemeyi mübayaa etmek, bunları kullanmak veya kullandırmak,

 d) Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışından her türlü makine, araç-gereç, iş makinası, yedek parça, inşaat malzemesi, yapı elemanları, nakil vasıtaları ve yedek parçaları imalatı, sanayi ve ticareti yapmak, kiralamak satın almak ve satmak,

 e) Konusu ile ilgili ithalat, ihracat, mümessillik, komisyonculuk ve dahili ticaret yapmak, faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurt içi ve yurt dışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak,

 f) Kendi ihtiyacı için gayrimenkul alıp, satmak, kendi veya yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla,  başkalarına ait menkul ve gayrimenkuller üzerinde, şirket lehine rehin, ipotek tesis etmek ve bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek, kiralamak, kiraya vermek, know-how anlaşmaları yapmak, gerektiğinde bunları iştiraki olan şirketlere devretmek,

 g) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etme konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirtilen esaslara uymak kaydıyla menkul ve gayrimenkulleri rehin etmek, şirketlerin kefaletini kabul etmek, ipotek vermek, ipotek almak; iç ve dış piyasalardan, yerli ve yabancı şirket ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, aval ve kefalet kredileri temin etmek ve gerektiği taktirde şirket menkul ve gayrimenkullerini terhin etmek, tahvil ihraç etmek,

h) Sermaye Piyasası Kanunu’nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, amaç ve konu ile ilgili mevcut veya tesis edilecek her türlü iç ve dış teşebbüs ve yatırımlara, kurulmuş ve kurulacak şirketlere iştirak etmek,

ı) Gerektiğinde amacına uygun olarak eğitim ve yetiştirme faaliyetlerinde bulunmak,

j) Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek ve bu suretle işlemek,

k) Üretilen Elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak,

l) Sermaye Piyasası Kanunu’nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kurulmuş ve kurulacak Elektrik Enerjisi üretim Şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek,

m) Jeotermal Kaynaklar ve Doğal mineralli sularla ilgili faaliyette bulunmak,

n) Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi,   bağışların Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla sosyal amaçlar ve şirketin faaliyet konusu ile ilgili olarak mevcut ve kurulacak olan dernek, vakıf, eğitim öğretim kurumları ile diğer amaçlarla kurulmuş olan kurum ve kuruluşlara ve öğrenimine destek amacıyla kişilere destek, yardım ve bağışta bulunmak, vakıflara ve derneklere üye olmak,

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde ilgili Bakanlık ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gerekli izinlerin alınması gerekir.

MERKEZ VE ŞUBELER:

12.03.2005 tarihinde tescil edilerek, 21.03.2005 tarih ve 6264 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmek suretiyle değiştirilen şekli

Madde 4

 

Şirketin Merkezi Ankara’da dır. Adresi “Hülya Sokak, No:37 Gaziosmanpaşa-ANKARA”dır. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebliğat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu’na  bilgi vermek suretiyle yurt içinde ve yurt dışında bürolar kurabilir, şubeler açabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ:

20.06.2001 tarihinde tescil edilerek, 25.06.2001 tarih ve 5324 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmek suretiyle değiştirilen şekli

Madde 5

 

Şirketin süresi sınırsızdır.

 

SERMAYE VE HİSSELER

 

13.04.2020 tarihinde tescil edilerek, 15.04.2020 tarih ve 10059 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmek suretiyle değiştirilen şekli 

Madde 6

 Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 24.01.2019 tarih ve 6/110 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. 

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 600.000.000.TL olup, her biri 0,01 (bir) Kuruş itibari değerde 60.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2019-2023 yılları arasında geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin Çıkarılmış Sermayesi:

277.500.000.00.(İkiyüzyetmişyedimilyonbeşyüzbin)TL’sıdır.

Bu sermaye her biri 1(Bir) kuruş değerinde Toplam 27.750.000.000 adet hisseye ayrılmış olup; bunlardan 15.785.553.048 adedi nama yazılı A Grubu hisselerdir. A Grubu hisselerin tamamı nama yazılıdır. B Grubu hisselerin 4.165.632.465 adedi halka açık olup hamiline, 7.798.814.487 adedi halka açık olmayan B grubu nama yazılı hisselerdir.

Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre borsada işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline yazılı pay senedi çıkarılamaz.

Mevcut sermayenin tamamı muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. 

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.                                                                                        

SERMAYENİN ARTTIRILMASI – AZALMASI – RÜÇHAN HAKKI:

 

15.04.2019 tarihinde tescil edilerek, 18.04.2019 tarih ve 9812 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmek suretiyle değiştirilen şekli

Madde 7

Yönetim Kurulu; Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda Kayıtlı Sermaye Tavanına kadar yeni hisseler ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve itibari değerinin üstünde veya altında hisseler ihraç etmeye, hissedarların yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya yetkilidir.

  İhraç edilen hisselerin tamamı satılıp, bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse ihraç edilemez.

  Sermaye artırımlarında, A Grubu pay karşılığında A grubu pay, B grubu pay karşılığında B Grubu pay çıkarılacaktır. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda B Grubu pay çıkarılacaktır. Bu durumda A Grubu pay sahipleri, payları oranında B Grubu payları iktisap edebileceklerdir.

  Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

  Şirketin sermayesi, gerektiğinde Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre arttırılabilir veya azaltılabilir. 

HİSSE SENETLERİ SATIŞI VE DEVRİ:

01.04.2014 tarihinde tescil edilerek, 02.04.2014 tarih ve 8541 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmek suretiyle değiştirilen şekli

Madde 8

Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar, veraset ve iflas nedenleri ile Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 57 nci maddesinde belirtilen istisnalar dışında, şirket ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz. Sermaye Piyasası Mevzuatına ilişkin hükümler saklıdır.

 Üretim lisansı alındıktan sonra Şirket sermayesinin %5 (yüzdebeş) veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile bir ortağa ait payların tüzel kişilik sermayesinin yüzde beşini aşması sonucunu veren pay edinimleri ve/veya bir ortağa ait payların yukarıdaki oranların altına düşmesi veya yukarıda belirlenen sermaye payı değişikliklerinden bağımsız olarak tüzel kişinin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay veya pay senetlerinin devri için “işlem gerçekleştirilmeden önce”  her defasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun onayının alınması zorunludur. Bu hüküm oy hakkı edinilmesi hallerinde de geçerlidir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu onayı, hisseyi devralan gerçek veya tüzel kişinin, lisans başvurusu sırasında tüzel kişinin ortakları için aranan şartları taşıması kaydıyla verir. Bu hüküm, tüzel kişi ortaklığın yönetim ve denetimini belirleyen sermaye paylarının bir başka tüzel kişiye ait olması halinde, gerçek kişi ortakları kapsayacak şekilde uygulanır.

Herhangi bir hisse devri söz konusu olmasa dahi, mevcut hisseler üzerinde imtiyaz tesisi, imtiyazın kaldırılması veya intifa senedi çıkartılması da hisse devrine ilişkin oransal sınıra bakılmasızın Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun onayına tabidir.

Şirket sermayesinin, doğrudan veya dolaylı olarak ,%5 (yüzdebeş) veya daha fazlasına, ya da bu oranın altında olsa dahi yönetim ve denetim kurullarına üye belirleme imtiyazı veren hisse senetlerine sahip olan veya bu hisseler üzerinde intifa hakkı elde eden gerçek veya tüzel kişilerin lisans başvurusu sırasında tüzel kişinin ortakları için aranan şatları taşıması zorunludur.

Borsada işlem gören hisselerin devrinde, Sermaye Piyasası Kanunu, yönetmelik ve tebliğleri ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliğine uyulur.

TAHVİL VE SAİR BORÇLANMA ARACI NİTELİĞİNDEKİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI

05.04.2016 tarihinde tescil edilerek, 08.04.2016 tarih ve 9050 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmek suretiyle değiştirilen şekli

Madde 9

Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçları ihraç edebilir.

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 31’nci maddesi çerçevesinde tahvil ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisi süresiz olarak Yönetim Kuruluna devredilmiştir.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

 15.04.2019 tarihinde tescil edilerek, 18.04.2019 tarih ve 9812 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmek suretiyle değiştirilen şekli

Madde 10

   Şirketin işleri ve idaresi; Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde, 5 (Beş) adedi (A) grubu hissedarlar arasından olmak üzere, Genel Kurul tarafından seçilen en az 7 (Yedi) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

   Yönetim Kurulu üyeleri, 1 ila 3 yıl süre için seçilir.

   Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

   Herhangi bir nedenle boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yeni üye seçimi Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Seçilen Yönetim Kurulu üyesi, selefinin süresini tamamlar.

   Yönetim Kurulu toplantıları; şirket merkezinin bulunduğu yerde toplanır. Üyeler Yönetim Kurulu Toplantılarına fiziken katılabileceği gibi, bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu’nun 1527nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket; Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemi’ni kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

  Bağımsız üyeler dahil Yönetim Kurulu üye sayısı, seçimi ve teşekkül tarzı konularında Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine uyulur.

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI:

 01.06.2012 tarihinde tescil edilerek,05.06.2012 tarih ve 8083 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmek suretiyle değiştirilen şekli

Madde 11

    Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu’na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak bütün sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması şarttır.

Yönetim Kurulu, ilk toplantısında aralarından bir başkan, bir başkan vekili seçer. Ayrıca Yönetim Kurulu yetkilerinin tamamını veya bir kısmını kendi aralarından seçeceği murahhas üyeye ve Genel Müdür’e devredebileceği gibi, pay sahibi olmayan Müdür’lere de devredebilir.

    Şirketi temsil ve ilzama yetkili olanlar, dereceleri ve görevleri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun tebliğlerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından tespit, tescil ve ilân olunur.

     Temsil yetkisinin kapsamı ve sınırları hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun tebliğlerine uygun olarak gerekli göreceği konularda, komiteler ve alt komiteler oluşturur.

Komitelerin Başkan ve üyelerinin çalışma esasları, yönetim kurulu tarafından düzenlenir ve değiştirilebilir. 

    Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde huzur hakkı ödenebilir. Yönetim Kurulu ve yönetim kurulu tarafından oluşturulacak komite üyelerine Şirket’e Yönetim Kurulu üyeliği ve komite üyeliği çerçevesinde vermiş oldukları diğer hizmetlerin karşılığında huzur haklarının dışında ücret, ikramiye veya prim gibi ödemeler yapılabilir. Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemeler Genel Kurul tarafından tespit olunur. Komite üyelerine hizmetleri dolayısı ile yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ilgili mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir

DENETÇİ VE GÖREVLERİ:

Madde 12

Şirket Genel Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’na uygun nitelikte ve sayıda denetçiyi seçer.

Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerinin öngördüğü görevleri ifa ederler. 

GENEL KURUL

13.05.2013 tarihinde tescil edilerek,15.05.2013 tarih ve 8320 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmek suretiyle değiştirilen şekli

 

Madde 13

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

a)Davet şekli.

   Genel Kurullar Olağan ve Olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine uyulur.

b)Toplantı zamanı.

   Olağan genel kurul senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin, kanunların ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinin gerekli kıldığı zamanlarda toplanır.       

c)Oy verme ve vekil tayini

    Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında A grubu hissedarların bir (1) hisse karşılığı 15 (Onbeş), A grubu hissedarlar dışı hissedarların bir (1) hisse karşılığı 1 (bir) oy hakkı vardır.

    Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler, Şirkette hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir.

Sermaye Piyasası Kurulunun vekâleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.

d)Müzakerelerin yapılması ve karar nisabı:

   Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerinde uygun bulunan konular görüşülerek karara bağlanır.

   Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılarda karar nisabı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine tabidir.

   Genel Kurul toplantılarında bu toplantı karar nisabında A grubu hissedarların en az yüzde elli (%50)’sinin iştiraki aranır.       

e)Toplantı yeri:

Genel Kurul Şirketin yönetim merkez binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehirde elverişli bir yerde toplanır.

f)Genel Kurul Toplantısına Elektronik ortamda katılım ve Elektronik Genel Kurul Toplantısı

 Şirketin Genel Kurul Toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket ,”Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurul’lara İlişkin Yönetmelik” hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak Elektronik Genel Kurul Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinde hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI : 

13.05.2013 tarihinde tescil edilerek,15.05.2013 tarih ve 8320 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmek suretiyle değiştirilen şekli

Madde 14

 Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ilgili bakanlık temsilcisi bulunması ve görevleri konusunda Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır.

İLAN:

 01.06.2012 tarihinde tescil edilerek,05.06.2012 tarih ve 8083 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmek suretiyle değiştirilen şekli

Madde 15

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Tebliğleri hükümleri dairesinde yapılır.

Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri hükümleri ve Sermaye Piyasası mevzuatı dairesinde yapılır. Bu ilanlar, davet ve toplantı günleri hariç olmak üzere, en az 3 (Üç) hafta öncesinden Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde, bir ulusal gazetede ve şirketin internet sitesinde yayınlanır.

Sermayenin artırılması, azaltılması ve Şirketin tasfiyesine ait ilanlarda, Türk Ticaret Kanunu’nun hükümleri tatbik olunur. Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili tebliğler ve yönetmelikler uygulanır.

HESAP DÖNEMİ:

 13.05.2013 tarihinde tescil edilerek, 15.05.2013 tarih ve 8320 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmek suretiyle değiştirilen şekli

Madde 16

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

 

KARIN TESBİTİ VE DAĞITIMI:

13.05.2013 tarihinde tescil edilerek, 15.05.2013 tarih ve 8320 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmek suretiyle değiştirilen şekli

Madde 17

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5’i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu’nun 521’inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

 e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK’nın 519’uncu maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.’

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

YEDEK AKÇE:

 13.05.2013 tarihinde tescil edilerek, 15.05.2013 tarih ve 8320 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmek suretiyle değiştirilen şekli

Madde 18

 Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun 519 ila 523. Maddeleri hükümleri ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uyulur.

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 19

29.12.2006 tarihinde tescil edilerek, 04.01.2007 tarih ve 6716 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmek suretiyle değiştirilen şekli

Bu esas sözleşmenin ileride yürürlüğe girecek yasa, tüzük, yönetmelik ve tebliğ hükümlerine aykırı olan, maddeleri uygulanmaz.

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususular hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Tebliğleri ile Elektrik Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Lisans yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenmesi öngörülen, mali tablo ve raporları ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda, bağımsız denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul’ a gönderilir ve Kamuya duyurulur.

 

ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Madde 20

  01.04.2014 tarihinde tescil edilerek, 02.04.2014 tarih ve 8541 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmek suretiyle değiştirilen şekli

Esas Sözleşme değişiklikleri; Türk Ticaret Kanunu hükümlerince, Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun uygun görüşü alınmak kaydıyla, İlgili Bakanlığın onayı ve Genel Kurul kararı ile yapılır.

Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar şirketin pay senetlerinin nevi ve ortaklık yapısında değişiklik yapılamayacağına ilişkin hüküm ile şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur.

Üretim lisansı alındıktan sonra şirketin pay senetlerinin nevi ve pay devirleri ile şirket birleşme ve bölünmelerine, şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin hükümlere yönelik esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri saklıdır.

BİRLEŞME HÜKÜMLERİ

 

Madde 21

 01.04.2014 tarihinde tescil edilerek, 02.04.2014 tarih ve 8541 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmek suretiyle değiştirilen şekli

      Şirket, diğer Şirketlerle tüm aktif ve pasifiyle birleşebilir. Birleşme Türk Ticaret Kanununun yürürlükteki hükümleri uyarınca yapılır. Bir veya birden fazla lisans sahibi tüzel kişinin tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün olarak lisans sahibi tek bir tüzel kişi tarafından devralınmak istenmesi halinde, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun’un birleşme veya devralmaya ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, birleşme izni hakkında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’ndan onay alınması zorunludur. Bahsi geçen onay alındığında, birleşme işlemleri onay tarihini takip eden 180 (yüzseksengün) içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu birleşme sözleşmesi tüketicilerin hak ve alacaklarını ihlal edecek veya şirketin borçlarını ortadan kaldıracak hükümler içermeyecek ve elektrik piyasası mevzuatınca gerekli tutulan şartları kapsayacaktır.

Üretim Lisansı alındıktan sonra şirketin;

a)Başka bir lisans sahibi ile,

b)Lisans sahibi olmayan bir tüzel kişiyle birlikte, kendi veya lisans sahibi bir tüzel kişi bünyesinde,

tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşme istemesi,

c)Tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi, halinde birleşme veya bölünme işlemi gerçekleştirilmeden önce Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur. İznin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, birleşme veya bölünme işlemi tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda, kurul kararı ile yeniden izin almaksızın birleşme işlemlerin devam olunamaz.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun birleşme ve bölünmeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

 

13.05.2013 tarihinde tescil edilerek 15.06.2013 tarih ve 8320 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmek suretiyle değiştirilen şekli

Madde 22

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup; esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından; Sermaye Piyasası Kanununda belirtilen önemli nitelikteki işlemler ile, önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulunda yer alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

PAY ve TERTİP BİRLEŞTİRME

24.05.2005 tarihinde tescil edilmek ve 26.05.2005 tarih ve 6311 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmek suretiyle eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE

Hisse senetlerinin nominal değerleri 1,000.-TL iken 5274 sayılı T.T.K.’da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1,000.-TL’lık 10 adet pay karşılığında 1 YKr.’luk 1 adet hisse verilecektir. 1 YKr.’a tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir. Söz konusu değişimle ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Bu değişim nedeniyle mevcut sermayeyi temsil eden 1’nci, 2’nci, 3’üncü, 4’üncü ve 5’inci tertip hisse senetleri 6’ncı tertipte birleştirilecektir. Pay birleştirme ve tertip birleştirme işlemleri ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Hisse senetlerinin değişim işlemleri, sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesinin uygulamaya konulmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır.

KURUCU HİSSEDARLAR:

Aydıner İnşaat Anonim Şirketi adına:

Turgut AYDINER

Mehmet AYDINER

 

Mehmet AYDINER

Turgut AYDINER

Turhan AYDINER vekili Turgut AYDINER

Ömer Ali AYDINER

Fatma Nirvana AYDINER