İmtiyazlı Paylar

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ
01.06.2012  tarihinde tescil edilerek,05/06/2012 tarih ve 8083 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmek suretiyle değiştirilen şekli
 
Madde  10
     Şirketin işleri ve idaresi ;Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde, 5 (Beş) adedi (A) grubu hissedarlar arasından olmak üzere, Genel Kurul tarafından seçilen  en az 7 (Yedi) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.
Yönetim Kurulu üyeleri, 1 ila 3 yıl  süre için seçilir.
Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.
     Herhangi bir nedenle boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yeni üye seçimi  Yönetim  Kurulu tarafından yapılır. Seçilen Yönetim Kurulu üyesi , selefinin süresini tamamlar.
     Bağımsız üyeler dahil Yönetim Kurulu üye sayısı ,  seçimi ve teşekkül tarzı konularında Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine uyulur.
 
GENEL KURUL
13.05.2013  tarihinde tescil edilerek,15/05/2013 tarih ve 8320 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmek suretiyle değiştirilen şekli
 
Madde 13
 
Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:
    
a-Davet şekli.
     Genel Kurullar Olağan ve Olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine uyulur.
      
b-Toplantı zamanı.
     Olağan genel kurul  senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin , kanunların ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinin gerekli kıldığı zamanlarda toplanır.
  
c-Oy verme ve vekil tayini
     Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında A grubu hissedarların bir (1) hisse karşılığı 15 (Onbeş), A grubu hissedarlar dışı hissedarların bir (1) hisse karşılığı 1 (bir) oy hakkı  vardır.
     Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler, Şirkette hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir.
Sermaye Piyasası Kurulunun vekâleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.
 
d-Müzakerelerin yapılması ve karar nisabı:
     Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerinde uygun bulunan konular görüşülerek karara bağlanır.
     Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılarda karar nisabı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine tabidir.
     Genel Kurul toplantılarında bu toplantı karar nisabında A grubu hissedarların en az yüzde elli (%50)’sinin iştiraki aranır.

e- Toplantı yeri
     Genel Kurul Şirketin yönetim merkez binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehirde elverişli bir yerde toplanır.

f- Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım ve Elektronik Genel Kurul Toplantısı
     Şirketin Genel Kurul Toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara ,Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.Şirket "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurul'lara İlişkin Yönetmelik"hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul Toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına ,görüş açıklamalarına,öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak Elektronik Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca ,kurulmuş olan sistem üzerinde hak sahiplerinin ve temsilcilerinin ,anılan yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.