Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Ayen Enerji A.Ş. , Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim ilkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında gerekli çalışmaları 2020 yılında da yürütmüştür.

2020 faaliyet döneminde, Bağımsız Yönetim Kurulu Üye atamaları Genel Kurul tarafından yapılmış, Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Komitelerin çalışma esasları gözden geçirilerek, kurul tebliğ ve düzenlemelerine uygun hale getirilmiş ve Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması ve Teşhisi Komitesi yeniden yapılandırılmıştır. Ayrıca, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapsamında Ortaklık Pay sahipleri ile iletişim görevlerini yerine getirmek üzere, Yatırımcı İlişkileri Bölümü mevcuttur. Şirketimiz için uygulanması zorunlu olmayan ilkelerden uygulanmayanlar Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporumuz’un Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu ana başlıkları altında izleyen kısımlarda açıklanmış olup; bu ilkelere uyum amacıyla önümüzdeki faaliyet dönemlerinde, içinde bulunulan sektör, şirket statüsü ve piyasa koşulları izin verdiği sürece gerekli çalışmalar sürdürülecektir.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2. YATIRIMCI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2014 yılı içerisinde oluşturulan “Yatırımcı İlişkileri Bölümü” çalışmalarında direkt olarak Yönetim Kurulu'na bağlanmıştır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne:

Ahmet Alan 0 312 445 04 64 /1203 aalan@ayen.com.tr 
Cenk Eren 0312 445 04 64 /1202 cenke@ayen.com.tr 

sorumlu çalışanlar olarak atanmış olup, birimin yürüttüğü faaliyetler arasında şunlar yer almaktadır:

• Pay Sahiplerinin ortaklık haklarının kullanımını, pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel

olarak tutulmasını sağlamak,

• Pay sahiplerinin Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, yazılı bilgi taleplerini karşılamak,

• Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, Esas Sözleşmeye uygun olarak yapılmasını sağlamak, pay sahiplerinin yararlanabileceği dökümanların hazırlanması, oylama sonuç kayıtlarının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların, talep eden pay sahiplerine yollanmasını sağlamak,

• Mevzuat ve Şirket bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlenmek,

• Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından verilen görevleri yerine getirmek,

• Mevzuat hükümleri ve Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin ilkeler doğrultusunda Kamunun zamanında, eşitlik, adillik, doğruluk ve şeffaflık ölçüleri içinde bilgiye ulaşmasını teminen Özel Durum Açıklamalarının yapılmasını sağlamak,

• İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesi’ni hazırlamak, içsel bilgiye erişimi olanlar listesinde yer alan kişileri, özel durumların, finansal tabloların ve diğer durumların kamuya açıklanmasına kadar, içsel bilgilerin korunmasıve gizlilik kurallarına uymalarının sağlanması konusunda bilgilendirmek ve gerekli tedbirleri almak,

2020 faaliyet dönemi içinde pay sahipleri ve yatırımcılardan gelen yazılı ve sözlü bilgi talepleri mevzuat ve Kamuyu Aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde yanıtlanmış olup; bilgi taleplerinin yanıtlanmadığı ve /veya kamuya açıklanandan farklı bilgiler ve/veya kamuya açıklanmamış bilgiler içerdiği hususunda herhangi bir şikayet ve olay vuku bulmamıştır.

Şirketimizin mevcut durum itibarı ile veya potansiyel olarak ticari değeri olan bilgilerin gizliliği, bu tür bilgiler kamuya açıklanıncaya kadar, üçüncü şahıslar tarafından bilinemeyecek ve normal durumlarda erişilmesi mümkün olmayacak şekilde şirketimiz ve bu bilgilere sahip şirket yetkililerince korunmaktadır. SPK’nun yayımladığı Seri: II-15.1 sayılı Tebliğ’in 16. Maddesi hükümlerine göre “İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesi” hazırlanmakta ve bu bilgilere erişimi olanlar değiştikçe güncellenmektedir. Son güncelleme 6 Kasım 2020 tarihinde yapılmıştır.

3. PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI

Pay sahiplerinin şirket hakkındaki bilgi talepleri genellikle telefon ve e-posta yoluyla olmaktadır. Pay sahiplerinin ticari sır niteliğinde olmayan ve şirket menfaati için korunması gerekenler dışında olan bilgi talepleri sorumlularınca sözlü ve/veya yazılı olarak cevaplanmaktadır. Pay sahipliği haklarını kullanımını etkileyecek gelişmeler Özel Durum açıklamalarıyla kamuoyuna duyurulmaktadır. Yazılı ve/veya sözlü cevaplar Özel Durum Açıklamaları ile kamuya duyurulmuş açıklamalar çerçevesinde yapılmaktadır.

2020 yılında Pay sahiplerinin sorduğu sorular genellikle üretim tesislerinin çalışmaları, yıllık üretim ve satış miktarları, birim fiyatlar, hisse performansı, finansal tablolar, temettü dağıtımı, yıl içinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’na yapılan Özel Durum Açıklamaları, yatırımlar ve yatırımlardaki ilerlemeler konularında olmaktadır. Bu tür bilgiler şirketin İnternet sitesinde Üretim birimleri, Yatırımlar ve Bağlı Ortaklıklar başlığı altında yayımlanmaktadır. Şirketin geriye doğru son 10 (on) yıllık mali tabloları, faaliyet raporları, bağımsız denetim raporları ve özel durum açıklamaları, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve şirket internet sitesinde yayımlanmakta ve pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. Ayrıca İnternet sitesinde Genel Kurul Tutanakları yayınlanmaktadır.

Pay sahiplerinin belirli bir maddi durumun incelenmesi için özel denetçi atanmasını istemesi ile ilgili olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda hüküm bulunması sebebiyle, Şirket Esas Sözleşmesi’nde konuya ilişkin hüküm bulunmamaktadır. 2020 yılında pay sahiplerinden bu yönde bir talep gelmemiştir.

4. GENEL KURUL TOPLANTILARI

Şirketimizin 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı 3 Nisan 2020 tarihinde yapılmıştır. Toplantıya davet; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü şekilde ve gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 12 Mart 2020 tarih ve 10035 sayılı nüshasında ve ulusal yayın yapan Milliyet gazetesinin 12.03.2020 tarihli nüshalarında ilan edilmek ve nama yazılı pay sahiplerine tebligat yapılarak toplantı gün ve gündemin bildirilmesi ve şirketimizin www.ayen.com.tr internet sitesinde 21 gün önceden ilan edilmek suretiyle usulüne uygun olarak ve gerekli bilgileri tümüyle içerecek şekilde yapılmıştır. Genel Kurullar’da toplantı ve karar nisabı şirket ana sözleşmesinin 13. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre Genel Kurul Toplantıları ve bu toplantıdaki karar nisabı TTK hükümlerine tabidir.

Genel Kurul toplantılarındaki karar nisabında A gurubu hissedarların asgari %50’sinin iştiraki de aranır. 2019 yılı olağan genel kurulu toplantısında 277.500.000 TL’lik sermayeyi temsil eden 277.500.000 adet hisseden itibari değeri 36,80 TL olan payın asaleten, toplam itibari değeri 235.838.942,47 TL olan payın temsilen olmak üzere, toplam 235.838.979,27 TL’sına tekabül eden payın toplantıda temsil edildiği tespit edilmiş ve toplantı nisabı %84,99 olarak kayıt edilmiştir. Genel kurul toplantılarına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve SPK‘dan temsilci talep edilmiş olup, bu toplantıya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve SPK ‘dan katılım olmamıştır.Genel kurul toplantısına medya katılmamıştır.

Genel Kurul toplantısı; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. Maddesine dayanılarak çıkarılan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullar Hakkında Yönetmelik” hükümlerince Elektronik Ortamda da yapılmıştır. E-GKS sistemine üye olan pay sahiplerimiz Elektronik olarak Genel Kurulumuza katılmışlar ve oylarını elektronik olarak kullanmışlardır. Bu toplantıda E-GKS üzerinden katılan ortaklarımızdan Genel Kurul’a cevaplanması istemiyle, herhangi bir bilgi talebi veya soru gelmemiştir.

Toplantıya davetle ilgili ilan ve toplantıda görüşülecek hususlar hakkındaki belge ve bilgiler şirketimizin internet sitesinde yayınlanmış, hesap dönemi faaliyet raporu şirket merkezinde üç hafta önceden pay sahiplerinin bilgisine hazır tutulmuştur. Gündemde Esas Sözleşme değişikliği olması sebebiyle, Esas Sözleşme Değişikliğinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan onaylı eski ve yeni şekli, Yönetim Kurulu’na seçilecek Bağımsız Üye adayları hakkında bilgiler şirketimiz internet sitesinde yayınlanmıştır.

Şirketimizin Genel Kurul toplantılarında, gündemi dışında ortaklarımıza soru sorma hakkı tanınmaktadır. Gerek teknik konularda gerekse finansal tablolar hakkında sorulacak soruları yanıtlayacak yetkililer ile denetçi toplantılarda hazır bulunmaktadır. Şirket yönetimine yönlendirilecek soruları yanıtlamak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı toplantıya iştirak etmektedirler. Pay sahiplerince verilen öneriler genel kurul gündemine alınmakta ve görüşülmektedir. Genel Kurul Toplantısı’nda cevaplandırılamaması sebebiyle, Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istenen bir soru olmamıştır. Toplantıda pay sahipleri tarafından gündem önerisi verilmemiştir.

Şirketimizin bağış ve yardımlara ilişkin politikası ve yapılacak bağışların üst sınırı belirlenerek, bununla ilgili Esas Sözleşme değişikliği ile birlikte Genel Kurul onayına sunulmuş olup; Genel Kurul tarafından bağışların üst sınırı 750.000 TL olarak belirlenmiştir.2020 yılında öğrenimlerine destek olmak amacıyla öğrencilere 64.200 TL ve sosyal faaliyetlerine destek olmak amacıyla derneklere 67.500 TL yardım yapılmıştır.

Şirket Esas Sözleşmesinin 10. Maddesi gereği süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelikleri için seçim yapılmış olup;  3 (Üç) yıl süreyle görev yapmak üzere yeni Yönetim Kurulu oluşturulmuştur.

Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ile ilgili olarak SPK’nun Seri:II-14.1  tebliğine uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 2020 yılı konsolide finansal tablo dipnotlarında gerekli açıklamaların yapıldığı  ve  şirketin 2020 yılında 3. Kişilerin borcunu temin amacı ile herhangi bir teminat, rehin ve ipotek vermediği, ortakların bilgisine sunulmuştur.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Piyasası Daire Başkanlığı’nın 02.01.2020 tarih ve 32380407-110.01.01.01 E.202 sayılı yazıları gereğince, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 9.maddesi ve Elektrik Piyasası Yönetmeliği’nin 33. Maddesinin ikinci fıkrasının (v) bendi ve yine aynı kanunun 4. Maddesinin üçüncü fıkrası ve aynı yönetmeliğin 20. maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi hükümlerine uyum amacı ile Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Amaç ve Konu” başlığını taşıyan 3. Maddesinin ve “Sermaye ve Hisseler” başlığını taşıyan 6. Maddesinin tadil edilmesine karar vermiş, Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı’nın 17.01.2020 tarihli 29833736-110.03.03-E.784 sayılı uygunluk yazısı ve Ticaret Bakanlığı’nın 24/01/2020 tarih ve 50035491-431.02-E-00051683015 sayılı yazıları ile izni alınan “Esas Sözleşme Tadil Metni” ile ilgili gereken makamlara bildirilmiştir. Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde onaylanarak tescil edilmiş ve 15.04.2020 tarihli 10059 sayılı ticaret sicil gazetesinde yayımlanmıştır.

   TTK 366. Maddesi gereği 03.04.2020 tarihli genel kurul toplantısında, yönetim kurulu üyesi olarak seçilenler kendi aralarında yaptıkları görev taksimi sonucunda 1 yıl süre ile görev yapmak üzere; Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Mehmet AYDINER’in, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı’na Turgut AYDINER’in atanmasına karar vermişlerdir.

   Toplantı gündeminde bulunan ve oylanması gereken Gündem Maddeleri, Genel Kurul tarafından oy birliği ile onaylanmıştır. Oylama gerektirmeyen gündem maddeleri hakkında, ilgilileri, Genel Kurula gerekli bilgi ve açıklamaları sunmuşlardır. Toplantı sonucunda alınan kararlara ait toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve diğer belgeler, aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’da, Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde ve şirketin internet sitesinde yayınlanmıştır.

Şirketimizin %100 iştiraki konumunda bulunan Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 275712 sicil numarası ile kayıtlı bulunan Ayel Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir bütün halinde Türk Ticaret Kanunu’nun 155. maddesi kapsamında Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme yöntemi uygulanarak devir alınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemine; 01.09.2020 tarihli 2020/430 sayılı yönetim kurulu kararı ile karar verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu 15.10.2020 tarih 64/1246 sayılı kararı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 17.09.2020 tarih ve 9547-29 sayılı kararı ile birleşme işlemine onay verilmiştir. Şirketimiz ile Ayel Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümleri çerçevesinde kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemi 14.12.2020 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup, 16.12.2020 tarih ve 10225 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır. SPK Onaylı Duyuru Metni, Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Öncesi ve Sonrası Finansal Tablolar ve kurumlara ait onay yazıları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’da ve şirketin internet sitesinde yayınlanmıştır.

5. OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI

Şirket kurucularına ait A grubu paylar üzerinde oy hakkı imtiyazı bulunmaktadır. Genel Kurul Toplantıları’nda (A) grubu hissedarların 1 (bir) adet pay karşılığı 15 (on beş), (A) grubu dışındaki hissedarların 1 (bir) adet pay karşılığı 1 (bir) oy hakkı bulunmaktadır.

Şirketimizde karşılıklı iştirak halinde hâkim ortak bulunmamaktadır. Şirketimizin Esas Sözleşmesinde azınlık payların yönetimde temsiline ve birikimli oy kullanımına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Sermaye Piyasası mevzuatına göre uygulama ihtiyaridir. Bu nedenle şirketimiz genel kurullarında birikimli oy kullanılmamaktadır.

Bir takım kararların süratle alınması gereği ve uygulamasında zorluklar bulunması nedeniyle azınlık paylar yönetimde temsil edilmemektedir.

6. KAR PAYI HAKKI

Şirketimizin kar dağıtım politikası; şirketin likidite durumu, yapılmakta olan yatırımların finansman ihtiyacı ve bağlı ortaklıklara olan sermaye taahhütleri göz önünde bulundurularak, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmektedir. Şirket karından vergi ve yasal yükümlülükler ile yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılıp dağıtılmayacağı ya da ne kadarının dağıtılacağı yukarıda belirtilen ölçütlere göre Genel Kurul tarafından kararlaştırılmaktadır. Karın dağıtılması yönünde karar verildiğinde en geç Genel Kurul tarihinden 30 gün sonra gerçekleştirilmektedir. Kara katılım konusunda pay sahipleri arasında imtiyaz bulunmamaktadır.

03.04.2020 tarihinde yapılan 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:II 14.1 Sayılı Tebliğ’i ve Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na uygun olarak düzenlenmiş Konsolide Finansal Tablolarımıza göre 21.035.761.-TL Ana Ortaklığa ait net dönem karı, vergi yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolarımıza göre 21.492.703,54.-TL dönem zararı oluşmuştur. Yasal Kayıtlarda Dağıtılabilir Dönem Karı’nın oluşmaması sebebiyle, Kar Dağıtımı yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu’nun teklifi; 1.-TL ret oyuna karşılık 235.838.978,27.-TL kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

7. PAYLARIN DEVRİ

Şirketimizin esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamakla birlikte nama yazılı hisselerin devrinde Yönetim Kurulu kararı aranmaktadır. 6012 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun nama yazılı pay devirlerinin “Önemli Sebep”ler dışında zorlaştırılamayacağını hüküm altına alması sebebiyle, şirket Esas Sözleşmesindeki bu hüküm 08.05.2013 yılında yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurulu’nda Esas Sözleşme Tadil Metni ile birlikte kabul edilmiştir.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Şirketimizin bilgilendirme politikası, yasal mevzuat ile belirlenenler dışında önemlilik esasına dayanır. Kamuya yapılan açıklamalar öncelikle Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) ve gerek duyuldukça basın yoluyla yapılmaktadır. Basın kuruluşlarıyla, talep edilmesi halinde, herhangi bir periyoda dayanmaksızın ve gerek duyuldukça görüşme yapılmaktadır. Bilgilendirme politikalarını Kurumsal Yönetim Komitesi belirlemektedir. Bilgilendirme politikasının yürütülmesinden “Ortaklık ve Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi” sorumludur.

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu’nu Seri:II-15.1 sayılı Tebliğ’i çerçevesinde esasları belirlenen İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanması’na ilişkin kurallar çerçevesinde, tasarruf sahiplerinin kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya kamuoyunda çıkan, daha önce şirketimiz tarafından herhangi bir yolla kamuya açıklanmış bilgilerden farklı içerikte bilgiler ve söylenti ortaya çıkması durumunda, tebliğ’in 18. Maddesi uyarınca ortaklarımızın ve yatırımcıların daha hızlı ve güvenilir bilgi edinmesini teminen medya takip firmaları ile anlaşma yapılmış olup; basın-yayın organları ve önemli internet siteleri ve haber ajansları sürekli takip edilmektedir.

Şirket, yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek ve tahminlere dayanan geleceğe yönelik bilgileri, yatırımcı haklarını gözeterek açıklamamayı benimsemektedir.


9. ŞİRKET İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ

Şirketimizin İnternet adresi www.ayen.com.tr’dir. Bu adresten şirketimize ait bütün bilgilere erişilebilmektedir. İnternet sitesinde, şirketimizin ticaret sicil bilgileri, Şirket Ana sözleşmesi, Şirket politikaları, ortaklık ve yönetim yapısı, yıllık faaliyet raporları, periyodik mali tablo ve raporlar, Geçici Vergi Beyannamesi eki mali tablolar, bağımsız denetim ve denetçi raporları, şirketin üretim ve Yatırım faaliyetleri, Özel Durum Açıklamaları, bağlı ortaklıklara ait bilgiler bulunmaktadır.

İmtiyazlı paylara ait bilgiler, değişikliklerin yayınlandığı ticaret sicil gazetelerinin tarih ve sayıları ile birlikte şirket ana sözleşmesinin son hali, genel kurul toplantılarının gündemi, katılanlar cetveli ve toplantı tutanakları, vekâleten oy kullanma formu, sermaye piyasası araçlarının değerine etki edebilecek önemli yönetim kurulu kararları ve sıkça sorulan sorular başlığı altında şirkete ulaşan bilgi taleplerine cevap olacak şekilde internet sitemize eklenmiştir. Ayrıca, 2014 yılı içerisinde İnternet sitemizin İngilizce versiyonu yayına alınmıştır.

10. FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ara dönem faaliyet raporlarında Kurumsal Yönetim İlkelerinden döneme ilişkin olanlara yer verilmektedir. Yıllık Faaliyet Raporunda ise ayrı bir bölüm olarak Kurumsal Yönetim İlkeleri yer almaktadır.

a) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri olmamıştır.

b) Şirket aleyhine açılan önemli davalar;

-Ayen Elektrik Ticaret A.Ş.’nin aleyhine müşteriler tarafından açılan 14 adet haksız yere tahsil edilen kayıp kaçak ve TRT Payı bedellerinin iadesine ilişkin davalardır. Şirketimizin mali durumunu, finansal yapısını ve sürekliliğini doğrudan etkileyecek davalar olmayıp, her halükarda bu davaların sonuçları ile ilgili olarak, dağıtım şirketlerine karşı rücu hakkımız bulunmaktadır.

c)Sermayeye doğrudan katılım oranının %5’i aştığı karşılıklı iştirakimiz yoktur.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

11. MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ

Şirketimiz menfaat sahipleri ile ilgili olarak, gerek şirket faaliyetleri ve gerekse kamuyu aydınlatma süreçlerinde Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Kanunları ve ilgili diğer kanunlar çerçevesinde Özel Durum Açıklamaları ile gerekli bilgilendirmeleri yapmaktadır. Şirketimiz menfaat sahiplerini bilgilendirmede dürüstlük, güvenilirlik ve açık olmayı ilke edinilmiştir. Şirketimizin menfaat sahiplerinin, şirketimizin faaliyetleri ile ilgili bilgiyi alabilmelerine olanak sağlanmıştır. Gerek şirketimizin İnternet sitesinden, gerek telefon ya da eposta yoluyla veya şirketimize bizzat gelerek ilgilisiyle görüşmek suretiyle şirketimizin faaliyetleri ile ilgili her türlü bilgiyi almak olanaklıdır.

Henüz özel durumu açıklanmamış ya da henüz kamuya duyurulmamış konular dışında şirketin faaliyetleri, mali durumu, hedefleri ve şirketi ilgilendiren bütün konularda, konunun bizzat yetkilisinden ya da “Ortaklık ve Ortaklarla İlişkiler Birimi”nden, gerektiğinde şirketin Yönetim Kurulu üyelerinden bilgi alınabilir. Ayrıca şirketimizin her yıl düzenlenen faaliyet raporu, talep eden herkese gönderilmekte ve İnternet sitemizde yayımlanmaktadır.

Şirketimizin menfaat sahiplerinin bütün öneri ve talepleri şirketimiz yönetimi tarafından değerlendirilmekte, sonuçları hakkında kendilerine bilgi verilmektedir. İstatistikî veri tutulmamakla beraber 2020 yılı içinde şirketimiz internet sitesi kanalı başta olmak üzere çok sayıda yazılı ve sözlü bilgi talepleri SPK mevzuatına uygun olarak ve Özel Durum Açıklamaları ile daha önce kamuoyuna duyurulmuş açıklamalar çerçevesinde değerlendirilerek ve Ticari Sır niteliğinde olanlar dışında karşılanmaktadır.

Bu husus ile ilgili olarak; Pay Sahipleri İle İlişkiler birimimiz, 2014 yılında oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi ile koordinasyon halinde, menfaat sahiplerinden gelecek bilgi taleplerini karşılamak üzere çalışmalar yapmaktadır.

12. MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI

Menfaat sahiplerinin yönetime katılması, süratle alınması gereken bir takım kararları geciktirebileceği ve şirket faaliyetlerine engel olunabileceği nedeniyle mümkün olmamaktadır. Gerek şirketimizin açıklık politikası, gerek faaliyetlerinin şeffaflığı ve gerekse şirket işlerinin sadeliği, menfaat sahiplerinin yönetime katılmasını gerektirmemektedir. Şirketimizin faaliyetleri konusunda, kamuya yapılan açıklamalar, şirketimizin İnternet sitesi ve fi ilen genel kurullara katılımlarda menfaat sahipleri yeterli şekilde bilgilendirilmekte ve menfaat sahiplerinin önerileri yönetimce dikkate alınmaktadır. Gerek genel kurul toplantılarında ve gerekse toplantı haricinde şirket yönetimine yapılan öneriler, dikkat ve titizlikle incelenmekte ve varılan sonuç konusunda öneri sahibi bilgilendirilmektedir.

13. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Şirketimizin insan kaynakları politikaları, eğitime, gelişmeye, performansa, beceriye, sadakate ve eşitliğe dayalı olarak-belirlenmektedir. Gerek işe alım politikaları ve gerekse kariyer planlamasında bu kriterler esas teşkil etmektedir. Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler çalışanlara veya temsilcilerine bildirilmektedir.

Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterleri yöneticiler tarafından belirlenmekte ve çalışanlara duyurulmaktadır.

Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe ve insan kaynakları politikalarını oluşturan yukarıda belirtilen kritere dikkat edilmektedir.

Çalışanlar için güvenli çalışma ortam ve koşulları sağlanmakta ve bu ortam ve koşullar sürekli olarak iyileştirilmektedir. Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmamakta, insan haklarına saygı gösterilmekte ve çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için gerekli önlemler alınmaktadır.

Şirketimizin Üretim Birimlerinde güvenli çalışma ortamının sağlanması en çok önem verilen konuların başında gelmektedir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği yönetmeliklerinde belirtilen tedbirlere ilave olarak; çalışanlarımız ayrıca yetkili kuruluşlarda eğitime gönderilmektedir.

14. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK

Yönetim kurulunca oluşturulan etik kurallar bütün şirket çalışanları tarafından benimsenmiş ve kurallara uyulması ile ilgili önlemler şirket tarafından alınmıştır.

Şirket yöneticileri ve çalışanları, şirket hakkındaki gizli ve kamuya açık olmayan bilgiyi kendileri veya başkaları lehine kullanamaz, şirket hakkında yalan, yanlış, yanıltıcı, mesnetsiz bilgi veremez, haber yayamaz ve yorum yapamazlar. Yöneticiler, şirket işleri ile ilgili olarak doğrudan veya dolaylı hediye kabul edemez vehaksız menfaat sağlayamazlar. Şirketin ticari sır niteliğinde olan bilgilerinde gizlilik esastır, açıklanamaz.

Şirketimiz, sosyal sorumluluklarına karşı duyarlıdır. Çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara uyulmaktadır.

Bu kurallar çerçevesinde şirketimiz yatırımlarını yenilenebilirenerji kaynaklarına yönlendirmiştir. Şirketimize ait yatırımların her biri birer çevre dostudur. Bu yüzden şirketimiz çevreyi kirletici, coğrafyanın doğal ve tarihi dokusuna zarar vermeyen doğal ve yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretmektedir. Şirketimiz doğal ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretmekle bir yandan çevre dostu olmak, bir yandan da ülkemiz kaynaklarının ekonomiye kazandırılması gibi bir misyonu da üstlenmektedir.
Şirketimiz aleyhine, kuruluşundan bugüne çevreye zarar verilmesi yüzünden hiçbir dava açılmamıştır. Şirketimizin yaptığı bütün yatırımlarında çevresel etki değerlendirme raporlarımevcuttur.
Şirketimiz doğaya verdiği önem ve değerin sonucu olarakAnkara-Kızılcahamam’da 1.505 dekarlık ormanlık araziyi koruma altına almış ve bu arazide yüz binlerce ağaç dikmek ve bakımını üstlenmek suretiyle ormanları sürekli yok olan ülkemize değerlibir ormanı kazandırmıştır. Sosyal Sorumluluk projelerimiz hakkında, Yıllık Faaliyet Raporu’nun ilgili bölümlerinde, yapılan çalışmalar ayrıntılı olarakyer almaktadır.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

15. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI VE OLUŞUMU

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 5 (beş) üyesi (A) grubu paylara sahip ortaklardan olmak üzere en az 7 (yedi) kişiden oluşan ve genel kurul tarafından seçilen üyelerden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu’nda 1 (bir) bayan üye bulunmaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dışındaki üyeler İcracı konumundadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları Uyum Raporu’nun sonunda verilmiştir.


Yönetim kurulu üyeliklerine prensip olarak, yüksek bilgi ve beceri düzeyine sahip, nitelikli, belli bir tecrübe ve geçmişe sahip ayrıca enerji sektörünü tanıyan ve enerji piyasası hakkında bilgi sahibi olan kişiler aday gösterilmekte ve seçilmektedir. Ancak buna ilişkin genel esaslar şirket esas sözleşmesinde yer almamaktadır.

Her ne kadar ana sözleşmede belirtilmemiş bile olsa, yönetim kuruluna aday gösterilen kişiler sermaye piyasası mevzuatı, sigortacılık mevzuatı, bankacılık mevzuatı, kara paranın aklanmasının önlenmesine dair mevzuat ile ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan ve/veya taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis yahut zimmet, nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı ifl as gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları; resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hüküm giymemiş olanlar arasından seçilmektedirler. Yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilenler, mali tablo ve raporları okuyabilip analiz edebilme yetisine, şirketin gerek günlük, gerek uzun vadeli işlemlerinde ve tasarrufl arında tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye ve seçildiği dönem için öngörülen toplantıların tamamına katılma olanağına ve kararlılığına sahip olan kişilerdir.

16. YÖNETİM KURULUNDA OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI

Şirketimiz Yönetim Kurulu 24/06/2014 tarihinde toplanarak; Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’inde yapılan değişiklikler neticesinde, Yönetim Kurulu içinde oluşturulan ve daha önce Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilen Riskin Erken Saptanması ve Teşhisi Komitesi’nin görevleri bu tarihte kurulan Riskin Erken Saptanması ve Teşhisi Komitesi’ne devir edilmiştir.
Buna göre aşağıdaki gibi oluşturulmuştur:

Denetim Komitesi / Audit Committee

Kayhan Atabek Başkan / Chairman Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi / Independent Board of Directors Member

Mustafa Çetin Üye / Member Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi / Independent Board of Directors Member

Kurumsal Yönetim Komitesi / Corporate Governance Committee

Kayhan Atabek Başkan / Chairman Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi / Independent Board of Directors Member

Ayşe Tuvana Aydıner Kıraç Üye / Member Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member 

Cenk Eren  Üye / Member

Riskin Erken Saptanması ve Teşhisi Komitesi / Early Detection and Assessment of Risk Committee

Kayhan Atabek Başkan / Chairman Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi / Independent Board of Directors Member

Ayşe Tuvana Aydıner Kıraç Üye / Member Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member

Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yürütmüştür. Komitelerin çalışma esas ve usulleri gözden geçirilerek yazılı hale getirilmiş ve yayımlanmıştır.

Kurumsal Yönetim Tebliği’nin (Seri II-17.1) 11. Maddedi gereği “Yatırımcı İlişkiler Bölümü” kurulmasına, bölüm yöneticisi olarak “Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı”na sahip Cenk Eren’ın görevlendirilmesine ve doğrudan Genel Müdür’e bağlı olarak çalışmasına karar verilmiştir.

Denetim Komitesi 2020 faaliyet döneminde 4 kez toplanmıştır. Bu toplantıların 4’i Yıllık ve Ara Dönem Finansal Raporların denetimi ve kabulüne ilişkin olarak yapılmış; Finansal tabloların kabulü yönünde rapor hazırlanarak Yönetim Kurulu’na sunulmuştur.

Konsolidasyon kapsamındaki tüm şirketlerin solo mali tabloları ve bu mali tabloların konsolide edilmesi sorumluluğu Ayen Enerji A.Ş.’nin Mali İşler bölümüne aittir. Denetim Koordinatörlüğü ve üst yönetim tarafından gerçekleştirilen risk değerlendirme çalışmaları neticesinde denetlenmesi öngörülen mali işler süreçlerinin denetimi Denetim Koordinatörlüğünün sorumluluğundadır. Ayrıca, Ayen Enerji A.Ş.’nin her yıl hazırlanan konsolide mali tabloları bağımsız denetimden geçmektedir.

Diğer Toplantı ise Denetim Komitesi Çalışma Esas ve Usulleri’nin belirlenmesine yönelik olarak yapılmış ve belirlenen esas ve usuller kabul edilerek Yönetim Kurulu’na rapor edilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi 2020 faaliyet döneminde 2 adet toplantı yapmıştır.

17. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI

Yönetim kurulu toplantıları, şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda yapılır. Yönetim kurulu üyeleri çoğunlukla bir arada olmaları nedeniyle toplantıya davetle ilgili prosedür uygulanmamakta, gerektiği anda toplantıya fiilen katılım sağlanmaktadır. Aylık performans toplantılarında yönetim kurulu şirket faaliyetleri hakkında detaylı olarak bilgilendirilmektedir.

• Yönetim Kurulu’nda her üyenin 1 (bir) oy hakkı vardır.

• Kararlar, toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır.

• Yönetim kurulu 2020 yılında 20 kez toplanmış, toplantılara ekseriyetli katılım sağlanmış ve kararlar oy birliği ile alınmıştır.

• Yönetim Kurulu’nun 2020 faaliyet dönemi içinde yaptığı toplantılarda Karşı Oy kullanılmamıştır.

• 2020 faaliyet dönemi içinde bağımsız yönetim kurulu üyelerinin onaylamadığı herhangi bir ilişkili taraf işlemi veya önemli nitelikte işlem bulunmamaktadır.


18. RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

Şirketimiz, enerji üretim faaliyetinde bulunması nedeniyle, faaliyetleri konusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun mevzuat ve düzenlemelerine tabidir. Şirketin yatırım ve işletme giderleri ile diğer faaliyetleri bu kurumlar tarafından incelenmektedir. Ayrıca lisans sahibi işletmeler Enerji Piyasası Kurulu’nca bağımsız denetlemeye tabi tutulmaktadır.

Grup bünyesinde tespit edilen mevcut riskler ve yönetimi aşağıdaki gibi detaylandırılmıştır.

• Operasyonel riskler

Müşteri kaynaklı riskler

Yamula HES işletmesinin ürettiği elektrik enerjisinin tamamı  Elektrik Üretim A.Ş.’ne (EÜAŞ) satılmaktadır. EÜAŞ üretilen elektrik enerjisi için alım garantisi vermektedir.

Enerji bedelleri, teslim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödeme günündeki döviz kuruna göre tahsil edilmekte ve bunun sonucu olarak düzenli bir nakit akışı sağlanabilmektedir.

 Akbük Rüzgar Santrali, Mordoğan Rüzgar Santrali, Korkmaz Rüzgar Santrali, Çaypınar Rüzgar Santrali ve Büyükdüz HES’de üretilen Elektrik Enerjisi, Bağlı ortaklığımız Ayen Elektrik Ticaret A.Ş. tarafından pazarlanmaktadır.

Çaypınar RES tesisimiz, 2030 yılı sonuna kadar devam edecek olan YEKDEM kapsamında enerji üretimi yapacaktır.

Ayen AS Energji SHA tarafından üretilen elektrik enerjisi, Arnavutluk ta bulunan Ayen Energy Trading SHA, Sırbistan da bulunan Ayen Energy Trading D.O.O. ve Slovenya da bulunan Ayen Energija D.O.O. tarafından Avrupa enerji piyasalarında mevcut piyasa koşullarına göre pazarlanmaktadır.

Elektrik satışında uygulanan tarife tespitinde; Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği (DUY) hükümleri çerçevesinde piyasada oluşan birim fiyatlar ile TEDAŞ tarifeleri baz alınarak belirlenmektedir.

Fatura bedelleri, Piyasa İşletmecisi (PMUM) tarafından fatura tebliğ tarihini takip eden 7 iş günü içerisinde ödenmektedir. Ödemelerin gecikmesi PMUM tarafından uygulanan gecikme hükümlerine göre hesaplanmakta ve fatura karşılığı tahsil edilmektedir.

Ayrıca, Yenilenebilir Kaynağa dayalı olarak üretim yapan işletmelerin, işletmeye geçiş tarihinden itibaren 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji kanununa göre 10 yıl boyunca ürettikleri birim kWh enerji için 7,3 USD/cent tutarında alım garantisi verilmektedir.

Diğer taraftan, Ayen Elektrik Ticaret, Ayen Enerji A.Ş.’den almış olduğu elektrik enerjisi satışını ikili anlaşmalar yolu ile serbest tüketicilere ve serbest piyasaya satmaktadır. Satışlarının tahsilatı ortalama 15 gündür. Ayen Elektrik Ticaret satmış olduğu enerjinin tahsilat garantisini teminat mektubu ve buna benzer çeşitli enstrümanlar ile sağlamaktadır. Ödemelerin gecikmesi durumunda, PMUM tarafından uygulanan gecikme hükümlerine göre hesaplanmakta ve fatura karşılığı tahsil edilmektedir.

Ürün kaynaklı riskler

Kaynak bazındaki Elektrik üretiminden doğabilecek olan riskler, mevcut portföyümüzün kaynak çeşitliliği ve ticaret şirketimizin yapmış olduğu ikili tedarik anlaşmaları ile koruma altına alınmaktadır.

Elektrik enerjisi arz güvenliğinin sağlanması, ilgili devlet kuruluşları ve dağıtım şirketlerinin sorumluluğundadır.

Dış etkenlerden kaynaklanan riskler

Rekabet avantajımızı elimizde tutmak ve fiyat analizleri yapmak üzere Grup bünyesinde faaliyet gösteren bir birimimiz mevcuttur. Potansiyel müşterilerimizin kredibilite analizi yapılıp; risk gruplandırmasına göre tedarik ve satış sözleşmeleri yapılmaktadır. Bu yolla müşterilerimiz ile rekabet avantajını elimizde tutabileceğimiz uzun vadeli ilişkiler kurmayı hedeflemekteyiz.

İşletmenin Paydaşlarına ve Çevreye Yönelik Risk veya Zarar Yarattığı Konular

İş güvenliği, sağlık ve çevre denetiminin toplam faaliyetimizin ayrılmaz ve canlı bir parçası olduğunu göz önünde bulunduruyoruz ve iş güvenliği, sağlık ve çevre uygulamalarına önem veriyoruz.

Faaliyette bulunduğumuz her ülkede mevcut uygulanabilir tüm kanun, mevzuat ve yönetmeliklere uygun hareket ediyoruz.

Tüm çalışanlarımıza gerekli iş güvenliği, sağlık ve çevre eğitiminin verilmesine önem veriyoruz. İş güvenliği, sağlık ve çevre performansımızı sürekli iyileştirmeyi hedefliyoruz.

Hukuki riskler

Esas faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla yapılan iş ve işlemlere başlamadan önce tüm hukuki sonuçları üst yönetim tarafından değerlendirilmektedir. Grup; faaliyetleri nedeniyle maruz kalabileceği hukuki riskleri bertaraf etmek için, hukuk müşavirlerinin danışmanlığında operasyonlarını yürütmektedir.

Şirketimiz devam eden davalarımızla ilgili karşılıkları ayırmıştır.

19. ŞİRKETİN STRATEJİK HEDEFLERİ

Şirketimizin misyonu, “Büyüyen enerji sektöründe Ayen Grup’unun varlığını sürdürmek, yapılabilir ve ekonomik olan enerji yatırımlarında görev alarak sektördeki pozisyonunu güçlendirmek ve etkin bir biçimde rol almaya devam etmektir”, vizyonu ise “Doğal ve yenilenebilir kaynaklara öncelik tanıyarak, tüm enerji kaynaklarını gelişen teknolojiyi kullanarak ülke ekonomisine kazandırmak”tır.

Şirketimizin bu misyonu içerisinde görev alan proje ekibimizce dikkatle yapılan çalışmalar sonucunda ortaya konulan projeler, bir rapor halinde yönetime sunulmaktadır. Yönetim kurulu, bu projeleri, bütün yönleriyle ayrı ayrı değerlendirilmekte ve uygun bulunanların, pay sahiplerinin hakları da gözetilerek, hayata geçirilmesi için onay vermektedir. Hayata geçirilen projeler, aylık dönemler itibariyle performans değerlendirmelerine tabi tutulmakta, hedeflenen ve gerçekleşen üretim, maliyet, karlılık ve likidite analizleri yapılmaktadır.

20. YÖNETİM KURULUNA SAĞLANAN MALİ HAKLAR

2020 faaliyet dönemi içerisinde Üst Düzey yöneticilere sağlanan faydalar, bağımsız denetimden geçmiş Konsolide Finansal Tablolar’ın dipnotlarında açıklanmaktadır.

Şirketimizin Bağımsız Üyeler dışındaki Yönetim Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği nedeniyle ücret almamıştır.

Ayen Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için ücretlendirme politikası: Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Ayen Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilerin ücretlerinin tanımlanmasını kapsamaktadır.

Bağımsız üyeler haricinde, yönetim Kurulu üyeleri için ücret tespiti ve ödeme kararı Genel Kurul tarafından verilebilmektedir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olacak şekilde, Genel Kurul tarafından belirlenir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde, performansa dayalı veya hisse senedi opsiyonlarına dayalı ücretlendirme yöntemi kullanılmaz.

Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirilmesinde; sabit ücret dışında, bulunduğu pozisyona bilgi ve tecrübe olarak uygunluk, deneyim ve şirketin vizyon, misyon, stratejik hedefleri ile pay sahiplerinin ortak hedeflerine ulaşmasında göstereceği performans esas alınarak sabit olarak belirlenir. Üst düzey yöneticilerin ve yönetim kurulu üyesi olmayan komite üyelerinin ücretlendirilmesi Kurumsal Yönetim Komitesi’nce Ücretlendirme esaslarımız dahilinde tespit edilerek, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Şirketimiz, belirlenen bu politikası kapsamında herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesine ve Üst Düzey Yöneticilerine borç veremez, kredi kullandıramaz, üçüncü bir kişi aracılığı ile şahsi kredi adı altında kredi kullandıramaz veya lehine kefalet gibi teminatlar veremez.

Şirketimiz Tarafından herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesine veya yöneticiye borç veya kredi verilmemiştir.

BAĞIMSIZLIK BEYANI
Ayen Enerji Anonim Şirketi Yönetim Kurulu’na;

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ile ilgili düzenlemelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği için belirlemiş olduğu kriterlere uygun olduğumu beyan, kabul ve taahhüt ederim.

İlgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,
Kayhan ATABEK

BAĞIMSIZLIK BEYANI
Ayen Enerji Anonim Şirketi Yönetim Kurulu’na;

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ile ilgili düzenlemelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği için belirlemiş olduğu kriterlere uygun olduğumu beyan, kabul ve taahhüt ederim.

İlgili bütün tarafların bilgisine sunarım.
Saygılarımla,
Mustafa ÇETİN